Funktionskompetens

För att skolan ska vara tillgänglig för alla elever måste skolan vara funktionskompetent. Med funktionskompetens menar vi att pedagoger måste ha kunskap om och förståelse för en elevs ojämna förmågor, det vill säga förstå och identifiera samt kunna kompensera för elevens nedsatta funktionsförmågor. Pedagoger måste också kunna identifiera och uppmärksamma elevens styrkor samt hjälpa eleverna att använda dem. Först då är en pedagog funktionskompetent.

En funktionskompetent skola

Vår bok Autism och adhd i skolan: handbok i tydliggörande pedagogik ger svaren på frågorna om vilka funktionsförmågor som elever med neuropsykiatrisk problematik kan ha, hur de upplevs av eleverna själva och vad man som lärare kan göra för att kompensera för funktionsnedsättningarna. Boken ger också en mängd tips på hur man kan använda elevens starka sidor. Den utgör grunden i vår vägledning för en tillgänglig skola.

Utöver boken innehåller vägledningen fyra steg. Vi har delat in vägledningen i två delar, Första linjens tillgänglighet som innefattar all skolpersonal och Andra linjens tillgänglighet för pedagoger.

Första linjens tillgänglighet

  1. Innehåller checklistor för skolans alla miljöer. Dessa checklistor kan anpassas för en enskild skolas behov. De används med fördel i skolans systematiska kvalitetsarbete.
  2. Beskriver hur tavlan i klassrummet kan användas. Tavlan är lärarens bästa kommunikationskanal, den gör undervisningen begriplig och hanterbar för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, särskilt om hela lärarkollegiet på en skola beslutar sig för att använda den på samma sätt.

Se Första linjens tillgänglighet för att ladda ned materialet.

Andra linjens tillgänglighet

  1. Enkel kollegial handledning kring elever med neuropsykiatriska svårigheter.
  2. Avancerad kollegial handledning kring elever med neuropsykiatriska svårigheter.

Se Kollegial handledning kring elever med autism och adhd i skolan för att ladda ned materialet.